مهمترین قطعه در سیستم خنک کننده موتور, درب رادیاتور می باشد.

این قطعه مهم شامل دو سوپاپ می باشد:

  1. سوپاپ فشار

  2. سوپاپ خلع

وظایف
1- سوپاپ فشار
جلوگیری از خارج شدن فشار و تبخیر آب:
این امر موجب میشود آب در دمای یکصدو چهل درجه سانتیگراد به جوش آید.
Sayalco@

2- سوپاپ خلع
جلوگیری از جمع شدن شیلنگهای آب:
زمانیکه موتور روشن است تمامی شیلنگها در اثر حرارت ناشی از کارکرد موتور منبسط شده و باد میکنند, و زمانیکه موتور خاموش میشود, شلنگها سرد و منقبض می شوند, اینجا ست که سوپاپ خلعی بکار افتاده و خلع ایجاد شده داخل سیستم را خارج میکند و به درون قمقمه آب برمیگرداند تا مانع از جمع شدن شلنگها شود.

هر یک‌ماه میانگین زمانی است که هم آب داخل رادیاتور و هم درب رادیاتور،‌زمانی که موتور سرد است بررسی شود.

هیچ موقع در زمان گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز نکنید

در صورت خرابی درب رادیاتور, فشار آب باعث سرریز از درب می شود و رد آب از زیر درب به سمت پایین روی گلویی رادیاتور مشهود است, که باید هر چه سریعتر درب تعویض شود, تا مانع از سوختن واشر سرسیلندر شوید.

Sayalco@
www.Sayalco.com

#درب رادیاتور #درب رادیاتور #درب رادیاتور #درب رادیاتور #درب رادیاتور #درب رادیاتور