ادونسر چیست و چه تاثیری در خودروی گازسوز دارد

ادونسر (پيش انداز جرقه): ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گاز تفاوت دارد. اما این زاویه بر اساس بنزین تنظیم گردیده که زمان صحيح جرقه در كاركرد موتور اهميت بسزايي دارد. احتراق خيلي دير مساوي است با افزايش آلودگي هيدروكربنها و احتراق زود هنگام مساوي است با افزايش آلودگي NOxها.

با توجه به ماهيت سوخت بنزين و گاز سـرعت شعله در مخلوط هوا و گاز كمتر از مخلوط هوا و بنزين است . به همين دليل براي احتراق كامل در موتور گازسوز، زمان بيشتري نسبت به موتور بنزيني لازم است. بنابرايـن مـي بايسـت احـتراق در سيلندر زودتر اتفاق بيافتد. به همين منظور زاويه جرقه موتور به ميزان 7 الي18 درجه(بسته به نوع خودرو) نسبت به موتور بنزيني در شرايط مشابه پيش انداخته مي شود.
ادونسر موجب كاهش آلودگي و مصرف سوخت و تأثير مثبتي بر شتاب خودرو دارد.
[email protected]